Accounts Payable (Kreditoorne võlgnevus):

2310 - Accounts payable (Tarnijatele tasumata arved)

Accounts Receivable (Debitoorne võlgnevus):

1200 - Accounts receivable (Ostjatelt laekumata arved)

Accumulated Depreciation (Akumuleeritud kulum):

1870 - Accumulated machinery and equipment depreciation (Masinate ja seadmete akumuleeritud kulum (miinusega))

Adjustments to Expenses (Kulukontode korrigeerimised):

6290 - Other financial expenses (Muud finantskulud)

Adjustments to Income (Tulukontode korrigeerimised):

6190 - Other financial income (Muud finantstulud)

Advance Payments (Avansimakse):

1650 - Short-term prepayments to suppliers (Lühiajalised ettemaksed varude eest)

Bank Charges (Pangakulud):

5880 - Bank charges (Panga teenustasud)

Business Expenses (Majanduskulud):

5970 - Other expenses (Muud kulud)

Consumable expenses (Kulumaterjalide kulud):

5230 - Other external costs (Muud väliskulud)

Cost of Goods (Kauba omahind):

5000 - Goods and materials (Kaubad, materjal)

Cost of Works and Services (Kulud töödele ja teenustele):

5240 - Other external services (Muud sisseostetavad teenused)

Customer Overpayments (Ostjate enammaksed):

2320 - Customer overpayments (Kliendi enammaksmised)

Delivery Charges (Tarnekulud):

5200 - Transport expenses (Transpordikulud)

Deposit Received (Saadud ettemaksed):

2210 - Deposits received (Ostjate ettemaksed)

Depreciation Expenses (Amortisatsioonikulud):

5520 - Depreciation of machinery and equipment (Masinate ja seadmete amortisatsioon)

Employee Advances (Business Expenses) (Töötaja avansid (Majanduskulud)):

1330 - Settlements with accountable persons (Arveldused aruandvate isikutega)

Exchange Rate Realized Gains (Realiseeritud kasum valuutakursi muutustest):

6600 - Exchange rate realized gains (Kasum valuutakursi muutustest (Realiseeritud))

Exchange Rate Realized Losses (Realiseeritud kahjum valuutakursi muutustest):

6610 - Exchange rate realized losses (Kahjum valuutakursi muutustest (Realiseeritud))

Exchange Rate Unrealized Gains (Realiseerimata kasum valuutakursi muutustest):

6500 - Exchange rate unrealized gains (Kasum valuutakursi muutustest (Realiseerimata))

Exchange Rate Unrealized Losses (Realiseerimata kahjum valuutakursi muutustest):

6510 - Exchange rate unrealized losses (Kahjum valuutakursi muutustest (Realiseerimata))

Fixed Assets (Põhivara):

1820 - Machinery and equipment (Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses))

Input VAT (Purchases) (Sisendkäibemaks (Ostud)):

2512 - Input VAT (Purchases) (Sisendkäibemaks)

Interest Paid (Väljamakstud intress):

6230 - Interest expenses (Intressikulud)

Interest Received (Saadud intress):

6130 - Interest income (Intressitulud)

Inventory Gains (Varude ülejääk):

5030 - Inventory gains & losses (Tulud / kulud varude korrigeerimisest)

Inventory Losses (Varude puudujääk):

5030 - Inventory gains & losses (Tulud / kulud varude korrigeerimisest)

Inventory Write Offs (Varude mahakandmine):

5020 - Inventory write offs (Kauba mahakandmised)

Issued Loans (Antud laenud):

1310 - Receivables from affiliated companies (Antud laenud ja laenu tagasimaksed)

Money In-transit Account (Transiitkonto):

1030 - Money in transit (Raha teel)

Nominal Accounts Closing Entry (Nominaalsed kontod, sulgemise kanded):

3400 - Net profit/loss current period (Aruandeaasta kasum (- kahjum))

Offset Account (Tasaarvelduskonto):

1040 - Offset account (Tasaarveldused, transiitkonto)

Opening Balances (Algsaldod):

3190 - Opening balances (Algsaldod)

Other Expenses (Muud kulud):

5230 - Other external costs (Muud väliskulud)

Other Income (Muu tulu):

4100 - Revenues from sales of goods (Tulud kauba müügist)

Output VAT (Sales) (Väljundkäibemaks (Müügid)):

2511 - Output VAT (Sales) (Käibemaks müügil)

Overpayment (Enammaks):

1660 - Overpayments (Muud ettemaksed varude eest)

Payroll Taxes (Palgafondimaksud):

2540 - Personal income tax payable (Üksikisiku tulumaks)

Production Cost (Toote omahind):

5000 - Goods and materials (Kaubad, materjal)

Purchase Discounts (Ostuallahindlused):

5100 - Received discounts (Saadud allahindlused)

Purchases Markup & Charges (Ostu hinnakõrgendid ja maksed):

5000 - Goods and materials (Kaubad, materjal)

Received Loans (Saadud laenud):

2900 - Bank loans (Pikaajalised pangalaenud)

Salaries Expenses (Palgakulud):

5330 - Salaries in administration (Palgad halduses)

Salaries Payable (Väljamaksmisele kuuluvad töötasud):

2600 - Payables to employees (Palgavõlg)

Sales (Müügid):

4100 - Revenues from sales of goods (Tulud kauba müügist)

Sales Discounts (Müügiallahindlused):

4400 - Sales discounts (Müük Allahindlused)

Sales Markup & Charges (Müügi hinnakõrgendid ja maksed):

4100 - Revenues from sales of goods (Tulud kauba müügist)

Shipping Fees (Transpordikulud):

4100 - Revenues from sales of goods (Tulud kauba müügist)

Stock (Kaubavaru):

1640 - Goods for sale (Müügiks ostetud kaubad)

Stock Adjustments (Varude korrigeerimine):

5010 - Changes in inventories (Varude jääkide muutus)

Unpaid Expense Claims (Võlad aruandvate isikute vastu):

2630 - Unpaid expense claims (Võlad aruandvate isikute vastu)

VAT Control Account (Käibemaksu kontrollkonto):

2510 - VAT control account (Käibemaks)

VAT Holding Account (Edasilükkunud käibemaks):

2520 - VAT holding account (Edasilükkunud käibemaks)

VAT Reverse Charge (Pöördmaksustamine (Käibemaks)):

2513 - VAT reverse charge (Pöördmaksustamine)