Accounts Payable (Norēķini ar piegādātājiem):

5310 - Accounts payable (Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem)

Accounts Receivable (Norēķini ar pircējiem):

2310 - Accounts receivable (Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem)

Accumulated Depreciation (Pamatlīdzekļu nolietojums):

1293 - Accumulated depreciation of other fixed assets and furniture (Nolietojums kontam 1230 - Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs)

Adjustments to Expenses (Maksājumа noapaļošanas izdevumi):

8290 - Other expenses (Citi izdevumi)

Adjustments to Income (Maksājumа noapaļošanas ieņēmumi):

8190 - Other income (Citi ieņēmumi)

Advance Payments (Avansa maksājumi):

2190 - Advances for goods (Avansa maksājumi par precēm)

Bank Charges (Bankas komisija):

7750 - Bank charges (Naudas apgrozījuma blakus izdevumi)

Business Expenses (Izdevumu konts avansa norēķinam):

7550 - Other business-related expenses (Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas)

Consumable expenses (Iepirkšanas izdevumi patēriņa precēm):

7160 - Other external costs (Pārējie ārējie izdevumi)

Cost of Goods (Pārdotas preces pašizmaksa):

7120 - Cost of goods (Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi)

Cost of Works and Services (Samaksa par darbiem un pakalpojumiem):

7170 - Other external services (Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes)

Customer Overpayments (Debitoru pārmaksas):

5220 - Customer overpayments (Debitoru pārmaksas)

Delivery Charges (Piegādes izdevumi):

7120 - Cost of goods (Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi)

Deposit Received (Norēķini par saņemtajiem avansiem):

5210 - Deposits received (Norēķini par saņemtajiem avansiem)

Depreciation Expenses (Pamatlīdzekļu nolietojuma izdevumi):

7420 - Depreciation (Pamatlīdzekļu nolietojums)

Employee Advances (Business Expenses) (Norēķinu personai izsniegtie avansi):

2380 - Employee advances (Norēķini par prasībām un īstermiņa aizdevumiem personālam)

Exchange Rate Realized Gains (Realizētā valūtas peļņa):

8520 - Exchange rate realized gains/losses (Realizētie peļņa/zaudējumi no valūtu kursa izmaiņas)

Exchange Rate Realized Losses (Realizētie valūtas zaudējumi):

8520 - Exchange rate realized gains/losses (Realizētie peļņa/zaudējumi no valūtu kursa izmaiņas)

Exchange Rate Unrealized Gains (Nerealizētā valūtas peļņa):

8510 - Exchange rate unrealized gains/losses (Nerealizētie peļņa/zaudējumi no valūtu kursa izmaiņas)

Exchange Rate Unrealized Losses (Nerealizētie valūtas zaudējumi):

8510 - Exchange rate unrealized gains/losses (Nerealizētie peļņa/zaudējumi no valūtu kursa izmaiņas)

Fixed Assets (Pamatlīdzekļi):

1230 - Other fixed assets and furniture (Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs)

Input VAT (Purchases) (Aprēķinātais priekšnodoklis):

5722 - Input VAT (Purchases) (Aprēķinātais priekšnodoklis)

Interest Paid (Samaksātie procenti):

8220 - Paid interest and similar expenses (Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi)

Interest Received (Ieņēmumi no procentiem):

8120 - Interest income (Pārējie ieņēmumi no procentiem)

Inventory Gains (Preču pārpalikums pēc inventarizācijas):

8190 - Other income (Citi ieņēmumi)

Inventory Losses (Preču zudumi pēc inventarizācijas):

8290 - Other expenses (Citi izdevumi)

Inventory Write Offs (Preču norakstīšanas izmaksas):

7180 - Costs of other materials (Pārējie materiālie izdevumi)

Issued Loans (Izdotie aizdevumi):

1360 - Other long-term loans and debtors (Pārējie aizdevumi)

Money In-transit Account (Naudas līdzekļu starpkonts):

2670 - Other cash (Pārējie naudas līdzekļi)

Nominal Accounts Closing Entry (Operāciju kontu slēgšanas konts):

8610 - Profit (Loss) summary (Peļņa vai zaudējumi)

Offset Account (Savstarpējas ieskaites darījumu konts):

2680 - In-transit account (Savstarpējas ieskaites tranzīta konts)

Opening Balances (Sākuma saldo izlīdzināšanas konts):

3150 - Opening balances (Sākuma saldo izlīdzināšana)

Other Expenses (Pārējās izmaksas):

7160 - Other external costs (Pārējie ārējie izdevumi)

Other Income (Pārējie ieņēmumi):

6110 - Sales (Ieņēmumi no pamatdarbības)

Output VAT (Sales) (Aprēķinātais PVN):

5721 - Output VAT (Sales) (Aprēķinātais PVN)

Overpayment (Pārmaksas kreditoriem):

2197 - Overpayment (Pārmaksas kreditoriem)

Payroll Taxes (Norēķini par nodokļiem no darba algām):

5750 - Personal income tax payable (Norēķini par IIN)

Production Cost (Ražošanas izmaksas):

7110 - Cost of raw materials (Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi)

Purchase Discounts (Saņemtās atlaides):

7130 - Received discounts (Saņemtās atlaides)

Purchases Markup & Charges (Pirkšanas uzcenojums):

7120 - Cost of goods (Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi)

Received Loans (Saņemtie aizņēmumi):

5160 - Long-term loans from banks (Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm)

Salaries Expenses (Darba algas izmaksas):

7210 - Workers salaries (Strādnieku algas)

Salaries Payable (Norēķini par darba algu):

5610 - Salaries payable (Norēķini par darba algu)

Sales (Ieņēmumi):

6110 - Sales (Ieņēmumi no pamatdarbības)

Sales Discounts (Piešķirtās atlaides):

6410 - Sales discounts (Piešķirtās skonto atlaides)

Sales Markup & Charges (Pārdošanas uzcenojums):

6310 - Commissions received (Komisijas un starpniecības ieņēmumi)

Shipping Fees (Piegādes ieņēmumi):

6110 - Sales (Ieņēmumi no pamatdarbības)

Stock (Preces pārdošanai):

2130 - Goods for sale (Gatavie ražojumi un preces pārdošanai)

Stock Adjustments (Preču iepirkšanas izdevumi):

7190 - Changes in inventories (Pirkto materiālu un preču vērtības izmaiņas)

Unpaid Expense Claims (Norēķini ar norēķinu personu):

5550 - Reimbursable expenses (Norēķini par parādiem personālam)

VAT Control Account (Norēķini par PVN):

5724 - VAT control account (Norēķini par PVN)

VAT Holding Account (Atliktais PVN):

5730 - VAT holding account (Atliktais PVN)

VAT Reverse Charge (PVN reversa kartība):

5723 - VAT reverse charge (PVN reversa kartība)